Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) Groningen

De aanvraag voor de middelen van de RAL zijn gedaan om de lange termijn ambitie van het Bestuurlijk Platform vo- mbo rondom het lerarentekort vorm te geven. Met de RAL middelen wilde de bestuurscommissie lerarentekort/per- soneelsfricties eerst meer urgentiebesef op het thema lerarentekort verkrijgen en gezamenlijkheid creëren om ook op de lange termijn het lerarentekort in de regio samen op te pakken. De gedachte was om de RAL als ‘aanjager’ te gebruiken om de lange termijn aanpak, met de horizon 2030, verder vorm te geven. Dit wordt door verschillende be- stuurders vanuit het Bestuurlijk Platform vo-mbo en de lerarenopleidingen van de RuG en NHL Stenden opgepakt.

De activiteiten uit de RAL zijn gericht op de volgende doelen: het verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen, het behouden van leraren, het verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief en het stimuleren van innovatie.

Dit document is het eindrapport van de uitvoeringsperiode RAL waarin de opbrengsten van de activiteiten worden geschetst en een doorkijk wordt gegeven naar de lange termijn aanpak. Het document wordt afgesloten met een overzicht met randvoorwaarden voor een succesvol vervolg van de aanpak van het lerarentekort.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!