Onderzoek Pilotprojecten campussen

Met het oog op de aanpak van niet-participerende jongeren heeft een aantal ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Justitie; en Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gezamenlijk middelen vrijgemaakt om te investeren in praktijkinitiatieven van gemeenten en andere lokale/regionale projectuitvoerders. In deze pilotprojecten campussen worden jongeren, die dreigen af te glijden, gestuurd naar voorzieningen waar zij een intensief scholing- en heropvoedingtraject volgen.

Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval heeft in de periode 2007-2010 de pilotprojecten geèˆvalueerd. Deze evaluatie omvat drie onderdelen, namelijk het achterhalen van de beleidsveronderstellingen, een procesevaluatie en een effectevaluatie. Ook maakt een globale kosten-baten analyse onderdeel uit van het onderzoek. Over de bevindingen van het onderzoek zijn inmiddels twee rapporten verschenen. Dit derde rapport vormt het eindrapport van het onderzoek.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!