Monitor opvang Enschede

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen die gemeenten moeten bieden als burgers zich niet op eigen kracht kunnen handhaven en onderdak en bescherming nodig hebben. Het gaat hierbij om opvang en beschermd wonen. In Twente is de verantwoordelijkheid voor de inrichting van opvang en beschermd wonen in eerste instantie bij de centrumgemeenten Almelo en Enschede neergelegd.

Naar aanleiding van de veranderingen heeft de gemeente Enschede Breuer&Intraval gevraagd een monitor op te zetten genaamd de Monitor opvang en beschermd wonen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt naar opvang en beschermd wonen. Beide onderdelen worden in een aparte factsheet behandeld. In deze factsheet gaan we in op het onderdeel opvang voor de jaren 2014 en 2015. We besteden tevens aandacht aan opiaatverslaafden en bemoeizorg.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!