Evaluatie Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Fryslân

Medio 2007 heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden om te bepalen of de in de beleidsnotitie huiselijk geweld opgenomen punten ten aanzien van het functioneren van het Advies- en Steunpunt zijn gerealiseerd. De gemeente Leeuwarden heeft medio 2008 onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opnieuw opdracht gegeven een evaluatie van het Advies- en Steunpunt Fryslân uit te voeren, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de knelpunten die in 2007 naar voren zijn gekomen. Bovendien blijkt uit de beleidsnotitie huiselijk geweld dat de opgestelde doelstellingen van het Advies- en Steunpunt in 2008 dienen te zijn bereikt.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!