Doelgroepen maatschappelijke opvang en beschermd wonen Emmen

In de aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ heeft het kabinet een oproep gedaan aan alle betrokken partijen om in actie te komen en een bijdrage te leveren aan het tegengaan van dak- en thuisloosheid. Het kabinet gaat ervan uit dat hiervoor een brede aanpak op alle leefgebieden nodig is. Zij roept in de aanpak gemeenten op een regionaal plan van aanpak op te stellen, gericht op het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Hiervoor is een eenmalige extra impuls van in totaal €200 miljoen beschikbaar.

Centrumgemeente Emmen heeft samen met de regiogemeenten Coevorden en Borger- Odoorn een regionaal plan van aanpak ingediend, dat geaccepteerd is. In dit plan van aanpak staan diverse maatregelen die de gemeente in de komende periode uit wil (laten) voeren. Een van de acties betreft een bestandsanalyse, of doelgroepenanalyse: het inzichtelijk maken van de samenstelling van de doelgroep dak- en thuislozen, in kaart brengen wat de oorzaken van dak- en thuisloosheid zijn, en wat de behoeften zijn van deze doelgroep. Op basis van deze analyse kunnen de gemeenten hun aanbod beter laten aansluiten bij de vraag. In deze rapportage doen wij verslag van dit onderzoek.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!