Onze Werkwijze

Wil je weten hoe in je gemeente wordt omgegaan met het beleid ten aanzien van kwetsbare groepen? Zoek je de juiste begeleiding om mensen mee te krijgen in een veranderproces? Wil je de samenwerking aangaan of bevorderen met andere partijen? Wil je laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van middelengebruik? Ervaren burgers in je gemeente overlast? Maak je je zorgen over hoe je instelling om kan gaan met toekomstige ontwikkelingen?

Al ruim 25 jaar bieden de adviseurs en onderzoekers van Breuer&Intraval ondersteuning aan organisaties en instanties die met vragen rondlopen. Daarbij is de vraag, en dus ook de aanpak, nooit hetzelfde en wordt altijd samen met de opdrachtgever verkend welke methodiek het best aansluit bij een vraagstuk. Onze adviseurs en onderzoekers kunnen je hierbij helpen. Wij komen graag met je in contact om je vraag door te nemen. Hieronder beschrijven wij onze unieke werkwijze.

WAAROM DOEN WE WAT WE DOEN?

We vertrouwen in wetenschappelijke methodes om maatschappelijke vraagstukken waarbij de mens centraal staat te onderzoeken en hierover te adviseren. Ons vertrouwen in de wetenschap is gebaseerd op het vinden van bewijs. We hechten veel waarde aan het leveren van gedegen onderzoek waarop gefundeerd advies kan worden gemaakt en waar praktische aanknopingspunten uitrollen.

Wij doen ons onderzoek graag in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Alleen samen komen we tot een oplossing bij ingewikkelde vraagstukken. Tenslotte moeten opdrachtgevers met het eindresultaat aan de slag. Door de opdrachtgever mee te nemen in de bevindingen en op een heldere en duidelijk manier uit te leggen hoe we tot de bevindingen zijn gekomen, is het eenvoudiger om de resultaten te implementeren. Bovendien weet de opdrachtgever vaak waar gevoeligheden spelen en waar onze onderzoekers dus rekening mee moeten houden.

Als laatste, maar eigenlijk de belangrijkste reden waarom wij dit werk doen, is het ondersteunen van de doelgroep. We vinden het van groot belang dat de doelgroep waar het om gaat zoveel mogelijk bij het onderzoek wordt betrokken. Denk hierbij aan bewoners van een wijk, dak- en thuislozen, coffeeshopeigenaren en slachtoffers van huiselijk geweld. Alleen door samen met deze mensen te kijken naar het vraagstuk, kunnen we ze verder helpen. Wij staan voor een mensgerichte aanpak en sociale betrokkenheid.

WAT DOEN WE?

In elk onderzoek dat wij doen staat de mens centraal. We halen onze informatie zo dicht mogelijk bij de bron op. We spreken niet alleen over mensen, maar vooral met mensen. We laten niet alleen de deskundige aan het woord, maar gaan ook in gesprek met (kwetsbare) burgers, drugsgebruikers en delinquenten. Zo ontstaat een compleet beeld met alle benodigde informatie om belangrijke keuzes met maatschappelijke impact te maken. We onderzoeken niet vanachter ons bureau, maar gaan het veld in. Alleen dan komen de echt relevante uitkomsten voor mens en samenleving naar boven. Onze onderzoekers zijn geen ‘uitzoekers’, maar academisch geschoolde wetenschappers die zich sterk maken voor gedegen onderzoek op basis van bewezen wetenschappelijke methoden en technieken. Al onze medewerkers zijn inhoudelijk sterk op een groot scala aan onderwerpen en verkiezen waarheidsvinding boven alles. In een steeds complexere samenleving zien wij het als onze plicht om onderzoeksresultaten op een begrijpelijke wijze naar de praktijk te vertalen, zodat deze niet in een la verdwijnen en verloren gaan.

INVENTARISEREN

Wat de vraag ook is, wij verzamelen de gewenste informatie en leveren dit op overzichtelijke wijze aan, zodat je hier verder mee kunt. Of je niet zeker weet of je de juiste doelgroep in beeld hebt, evidence-based beleid wil maken op basis van data of simpelweg wilt weten wat er op een beleidsterrein in de rest van Nederland, Europa of de wereld speelt: wij kunnen helpen. Indien gewenst adviseren we over de vervolgstappen en formuleren we samen praktische actiepunten. Het in beeld brengen van informatie over een langere periode is ook mogelijk. Wat zijn de ontwikkelingen? Moeten we bijsturen of koers houden? Bij monitoronderzoek verrichten we periodieke metingen die we met elkaar worden vergeleken om veranderingen in beeld te brengen. Onze onderzoekers zijn sterk zijn in het in kaart brengen van cijfermatige (kwantitatieve) ontwikkelingen, die de basis vormen voor het monitoronderzoek. Wij voegen daar bij voorkeur ook een kwalitatieve component (bijvoorbeeld een documentstudie of diepte-interviews) aan toe, zodat we je niet alleen kunnen helpen om belangrijke ontwikkelingen en trends te signaleren, maar ook nader te kunnen duiden.

EVALUEREN

Werkt een interventie of maatregel? Waarom werken ze en onder welke condities? Met andere woorden: is het aannemelijk dat een beleid of project tot het gewenste resultaat leidt? Wij brengen zowel het uitvoeringsproces als de bijbehorende context in beeld. Aan de ene kant kijken we naar wat er door beleidsmakers is beoogd en aan de andere kant kijken we wat er daadwerkelijk gebeurt in de uitvoering. We maken hierbij vaak onderscheid tussen twee invalshoeken: wordt het uitgevoerd volgens plan, en hoe wordt het gewaardeerd en ervaren door betrokkenen? Uiteindelijk krijgen we een beeld van de resultaten van de beleidsinspanningen. Welke gewenste gevolgen zien we? Zijn er ongewenste gevolgen? En welke stappen kunnen worden gezet om deze ongewenste gevolgen te verminderen? De planevaluatie en procesevaluatie samen leveren handvatten waarmee een interventie of maatregel kan worden verbeterd. De kennis van onze onderzoekers kan helpen bij het ontwikkelen van een interventie, maatregel of aanpak van een maatschappelijk probleem. We worden regelmatig gevraagd om input te leveren en mee te denken.

ADVISEREN

Als organisatie kom je regelmatig voor een ingewikkelde uitdaging te staan. Soms kan het dan nodig zijn om iemand met een frisse blik mee te laten kijken. Wij vinden het belangrijk om organisaties en instanties ondersteuning te bieden bij deze vraagstukken. Dit doen we door het bieden van procesbegeleiding en projectleiding, advies te geven over de aanpak en door partijen en mensen samen te brengen.

INSPIREREN

Bij Breuer&Intraval hebben we kennisdeling hoog in het vaandel staan. Om deze kennis te delen zijn wij regelmatig te vinden op bijeenkomsten en congressen. Ook delen onze onderzoekers hun visie op maatschappelijke vraagstukken regelmatig op de blogpagina van onze website en social media. Verder verzorgen we voor verschillende doelgroepen presentaties in verschillende stijlen en helpen we bij het vertalen van data naar een factsheet, infographic of andere rapportagevorm. Door onze jarenlange onderzoekservaring zijn wij inmiddels uitgegroeid tot inhoudelijke experts op verschillende beleidsthema’s. We zijn regelmatig gespreksleider of mediator bij verschillende projecten. Ook organiseren wij op maat gemaakte onderzoeksworkshops op diverse beleidsterreinen, waarin zowel een onderwerp als een methode of techniek centraal kan staan.

HOE DOEN WE DIT?

We gebruiken verschillende methoden om antwoord te geven op je vraagstukken. Welke methoden worden gebruikt, is afhankelijk van je vraag. Door onze jarenlange onderzoekservaring weten wij goed welke methoden wij wanneer in moeten zetten. Soms is onderzoeksmethode voldoende, maar soms is een combinatie van methoden noodzakelijk om antwoord te krijgen op je vraagstuk.

Bronnenstudie
Citizen Science
Digitale Enquêtes
Focusgroepen
Interviews
Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse
Neurale Netwerken
Policy-Scientific Approach
Realistic Evaluation
Registratiegegevens
Scraping & Geautomatiseerde Internetscans
Scripting
Sociale Netwerkanalyse
Veldwerk
Voorzieningen-Wijs

Bronnenstudie

Naast de documenten die specifiek vanuit de opdrachtgever komen, beschikken wij over een zeer uitgebreide documentatie. Deze combineren wij in een bronnenstudie, zodat er een breed beeld ontstaan van de situatie. We voeren een uitgebreide analyse van bestaande documenten en onderzoeken uit door een gerichte scan van de documenten en literatuur. Vaak bestaat deze studie uit twee stappen. Ten eerste zoeken we op publicaties in databases, bibliotheken en via internet. Vervolgens doorzoeken we documenten en gevonden publicaties op relevante zoektermen en screenen we hun kwaliteit en bruikbaarheid met behulp van een analyseschema.

Citizen Science

Onze werkwijze kenmerkt zich door zoveel mogelijk de doelgroep bij onze onderzoeken te betrekken. Een vorm daarvan ‘Citizen Science’, ook wel burgerwetenschap genoemd. Hierin passen we een deel van ons onderzoek aan, zodat we samen met burgers delen van het onderzoek kunnen uitvoeren. Burgers raken hierdoor meer betrokken bij maatschappelijke initiatieven en wij krijgen informatie zo dicht mogelijk vanuit de bron.

Digitale Enquêtes

Om in een relatief korte tijd veel informatie op te halen bij een bepaalde doelgroep, zetten we digitale enquêtes uit. Een digitale enquête is een laagdrempelige methode die op een makkelijke manier breed uitgezet kan worden. Hiermee kun je veel mensen in een keer bereiken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van persoonlijke uitnodigingen per brief, mail of via social media. Eventueel gebruik van incentives leidt tot een hogere respons. De data wordt uiteindelijk geanalyseerd en in een visueel aantrekkelijke rapportage of infographic opgeleverd.

Focusgroepen

Focusgroepen en expertmeetings gebruiken we om resultaten te toetsen en om informatie te krijgen over de voorkeuren en waarden van personen met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Bij focusgroepen houden we groepsgesprekken met 8 tot 12 personen. Het gesprek vindt plaats aan de hand van een vooraf opgestelde itemlijst. Door een uitwisseling van ervaringen en meningen komt meer en beter bruikbare informatie boven tafel. Hierdoor ontstaat een verdieping die moeilijk in individuele gesprekken is te realiseren. Bovendien is een groepsgesprek minder beangstigend, aangenamer en inspirerende voor de deelnemers dan individuele gesprekken. Het voordeel van de methode is bovendien dat er met relatief weinig inspanning veel informatie wordt verzameld. Een focusgroep kan worden gezien als een combinatie van een gericht interview en een discussiegroep.

Interviews

Interviews leveren vaak veel informatie op over een bepaald onderwerp. In gesprekken vragen we door, waardoor we meer nuancering krijgen in de informatie die we al hebben. Daarom worden bijvoorbeeld digitale enquêtes of bronnenstudies gecombineerd met interviews. Door betrokkenen op een persoonlijke manier te benaderen, halen we vaak een hoge respons. In de interviews werken we vaak aan de hand van (semi-)gestructureerde vragenlijsten en itemlijsten. De gesprekken kunnen zowel face-to-face plaatsvinden als telefonisch. Hierbij sluiten we aan op wat de betrokkene prettig vindt. Interviews kunnen bijvoorbeeld worden gehouden in een impactanalyse. In een impactanalyse wordt in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de aanwezigheid van voorzieningen in een gebied. Denk aan coffeeshops, beschermd wonen voorzieningen, AZC’s. Op basis van literatuur en gesprekken stellen we een checklist op van aspecten waarop de voorziening een impact zou kunnen hebben. We kijken onder meer naar verkeerskundige en ruimtelijke aspecten, woon-, werk- en leefklimaat, risico op schaalvergroting en blootstelling van jongeren en kwetsbare groepen. De benodigde informatie verzamelen we in het veld.

Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA)

Met een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) kunnen we zeer gericht nagaan wat de kosten en baten van een beleid of project zijn: worden de beoogde opbrengsten daadwerkelijk behaald en tegen welke maatschappelijke kosten? Deze methode laat zich uitstekend combineren met een Realistic Evaluation. Voordat de kosten en baten in beeld worden gebracht, kan inzichtelijk worden gemaakt op welke aannames het beleid is gebaseerd en welke resultaten met het beleid worden beoogd. De combinatie van Realistic Evaluation en MKBA vormt daarmee een goede onderbouwing van het beleid en een gedegen effectbepaling. Hiermee geeft het voldoende input voor een gedegen besluitvorming.

Neurale Netwerken

We maken gebruik van ‘neurale netwerken’. Dit is een vorm van kunstmatige intelligentie die met name geschikt is voor het analyseren van beeldmateriaal. Een neuraal netwerk kan worden gezien als een statistisch leermodel. Door het geschreven programma voorbeelden te laten zien van bepaalde fenomenen (bijvoorbeeld alcoholmerken), worden de netwerkparameters steeds beter afgesteld. Hierdoor is de computer op den duur in staat om fenomenen (alcoholmerken) te herkennen in het beeldmateriaal. Met andere woorden, we leren de computer hoe deze fenomenen (alcoholreclames) kan herkennen en vragen vervolgens het aantal ‘hits’ te registreren. Daarbij wordt vastgelegd waar en wanneer een hit is geconstateerd. Wij voeren een analyse uit over de uiteindelijk data.

Policy-Scientific Approach

De Policy-Scientific Approach brengt gedragsmechanismen en sociale processen inzichtelijk. Vanuit documenten en interviews wordt gekeken naar uitspraken die sociale, organisatorische en politieke problemen moeten oplossen. De mechanismen die voortvloeien uit de uitspraken moeten voor verbetering zorgen. Om de mechanismen in beeld te brengen en te komen tot een gedragen besluit, maken wij gebruik van een stappenplan. Dit stappenplan is uitermate geschikt bij planevaluaties van beleid waarover veel schriftelijk informatie beschikbaar is. In de stappen worden belangrijke beweringen geïdentificeerd en gekoppeld aan beleidsdoelen. Hierbij maken we gebruik van de ‘als-dan-redenering’. Aan de hand van literatuur wordt gekeken of deze beweringen kloppen en onder welke condities (mits). Bijvoorbeeld: gedetineerden stromen vaker uit naar betaald werk, mits zij goed begeleid worden bij het verrichten van arbeid in detentie. Uiteindelijk worden de beweringen teruggekoppeld naar de belangrijke spelers in het veld en werken we toe naar een volledige en realistische beleidslogica.

Realistic Evaluation (RE)

Met Realistic Evaluation onderzoeken we de werkzaamheid van beleid. We geven niet alleen antwoord op de vraag óf de beoogde maatschappelijke uitkomsten zijn bereikt, maar laten tevens zien welke mechanismen hierbij een rol spelen en welke factoren in de maatschappelijke context van invloed zijn. De methode geeft niet alleen antwoord op de vraag of een beleidsmaatregel heeft gewerkt maar ook hoe en waarom. Met deze evaluatietechniek hebben we meerdere keren succesvol uitspraken kunnen doen over de effectiviteit van beleid.

Registratiegegevens

We hebben ruime ervaring met het analyseren van bestaande registratiegegevens. Voor onze monitoren maken we vaak gebruik van databestanden van overheden en instanties. We zorgen onder andere voor toestemming, verzamelen en bewaren gegevens op een veilige manier, en koppelen, analyseren en rapporteren de kwantitatieve data. We zijn gewend om grote hoeveelheden kwantitatieve informatie (versleuteld) te werken. We maken hierbij steeds vaker gebruik van geautomatiseerde methoden.

Scraping en geautomatiseerde Internetscans

We maken gebruik van een computertechniek waarbij tekstuele informatie van (web)pagina’s op automatische wijze geëxtraheerd. De ongestructureerde data van de pagina wordt omgezet naar gestructureerde data. Vervolgens kunnen hierop analyses worden uitgevoerd. Met behulp van scraping kunnen we onder andere sociale media, webpagina’s, reviewwebsites en internetblogs automatisch doorzoeken op teksten die ons wijzen op de aanwezigheid van bepaalde fenomenen. Als input voor scrapen maken we soms gebruik van een zoektermenlijst. We houden vervolgens bij hoe vaak op welke websites deze zoektermen voorkomen.

Scripting

Om patronen en trends te ontdekken maken we gebruik van ‘scripting’. Hiermee kunnen we kijken of bepaalde fenomenen zoals ondermijning ontstaan. Scripting is een analysetechniek waarbij we (criminele) logistiek opdelen in losse onderdelen, een zogenoemd (crime) ‘script’. Bij hennepteelt bestaat dit bijvoorbeeld uit fases van productie tot distributie. Voor de analyse brengen we fases van dit model terug tot drie rollen: voorbereiden, produceren en distribueren. We kennen vervolgens de actoren een van de drie rollen toe op basis van kwalitatieve informatie uit de processen-verbaal en de dossiers.

Sociale Netwerkanalyse

Met behulp van de sociale netwerkanalyse kunnen we relaties van personen op systematische wijze analyseren. Het netwerk, dat voortvloeit uit relationele data, verwerken we in matrices die we op een visueel aantrekkelijke manier weergeven. Hierdoor geven we inzicht in welke personen belangrijke posities in netwerken innemen.

Veldwerk

Eén van de methoden waarin Breuer&Intraval zich vaak onderscheidt van andere organisaties is ons veldwerk. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat er zich in een gebied afspeelt, is het soms van belang dat we in het gebied veldonderzoek verrichten. Op deze manier kunnen we een goed beeld schetsen van hoe de situatie in een gebied wordt ervaren. Door onze jarenlange ervaring hebben we kwalitatief goede meetinstrumenten instrumenten ontwikkeld, waardoor we op straat makkelijk enquêtes kunnen afnemen, gesprekken kunnen voeren en observaties kunnen maken. We voeren steeds vaker ook digitaal veldwerk uit. Zie onder andere onze scraping en neurale netwerken methoden. Daarnaast komen we met grote regelmaat met potentiële respondenten in contact via websites, fora, chatboxes, personal messages, sociale media.

Voorzieningen-Wijs

Voorzieningen-Wijs is een serious game. Het kan gebruikt worden als keuze-instrument ter ondersteuning van beslissingen rondom voorzieningen. Zo moeten dorpsscholen, de plaatselijke supermarkt of sporthallen soms dicht of gaan ze fuseren. Dit is een emotionele gebeurtenis, waarbij belangrijke beslissingen moeten worden genomen. De vraag is: hoe doe je dat? Dankzij Voorzieningen-Wijs kun je met behulp van spelelementen verschillende scenario’s verkennen. Het spel wordt gespeeld met ambtenaren, bewoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en/of private partijen die te maken hebben met sluiting, samenvoeging of clustering van een bepaalde voorziening. Het spel wordt niet gespeeld om een winnaar aan te wijzen, maar om consensus te bereiken door samen opties en afwegingen te verkennen. Soms lukt dit, en soms lukt dit niet, maar het gesprek is altijd waardevol en leerzaam. De spelregels en een onafhankelijke spelleider leiden het proces in goede banen.


Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!