Onderzoek

Onze onderzoekers gebruiken verschillende methoden om antwoord te geven op je vraagstukken. We evalueren projecten en beleidsmaatregelen, voeren doelgroepanalyses uit en doen quick scans om de behoefte voor een uitgebreider onderzoek te achterhalen.

Bij alles wat we doen, staat de mens centraal. Dat betekent dat we niet alleen deskundigen aan het woord laten, maar bijvoorbeeld ook bewoners, verslaafden of andere betrokkenen opzoeken. Op die manier geeft Breuer&Intraval een compleet beeld, zodat je alle benodigde informatie hebt om belangrijke keuzes te maken. We onderzoeken niet vanachter ons bureau, maar staan met de voeten in de klei. Alleen dan komen de echt relevante uitkomsten naar boven.

Op dit moment zijn we onder andere bezig met de volgende onderzoeken:

Coffeeshopmonitor 2019

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid monitort onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval de aantallen officieel gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland. Deze (twee)jaarlijkse monitor voeren wij al sinds 1999 uit. In de voorgaande jaren hebben telkens alle Nederlandse gemeenten aan deze monitor meegewerkt. Daarnaast brengen we de ontwikkelingen in coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast en illegale verkoop van softdrugs in kaart. Daarvoor analyseren we cijfermatige systeemkennis van politie en OM en bevragen we gemeenteambtenaren, politiefunctionarissen en eigenaren en medewerkers van coffeeshops in een steekproef van 31 coffeeshopgemeenten.

Onderzoek coffeeshopbeleid Eindhoven

Breuer&Intraval onderzoekt in opdracht van de gemeente Eindhoven het coffeeshopbeleid in deze gemeente. Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de ontwikkeling in de overlast van drugstoerisme rond de coffeeshops voor en na de opschorting van het Ingezetenencriterium (I-criterium). Ook assisteren wij de gemeente bij het actualiseren van het coffeeshopbeleid zodat zij effectief in kan spelen op actuele ontwikkelingen op dit gebied.

Basisevaluatie Coöperatieve Wijkraad Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen evalueert Breuer&Intraval de Coöperatieve Wijkraad (CWR) in de Groningse Oosterparkwijk. Dat doen we samen met Onderzoek & Statistiek Groningen. De CWR is een initiatief van de gemeente Groningen om burgers meer te betrekken bij beslissingen over hun eigen wijk.

Onderzoek Verlenging Pilot Alcoholmeter

Begin 2017 is de pilot alcoholmeter in de regio’s Rotterdam en Oost-Nederland gestart. De alcoholmeter is een enkelband waarmee het alcoholgebruik continu kan worden gemeten. Vanwege de beperkte instroom in 2017 heeft de SVG besloten de pilot met één jaar te verlengen. Om de aansluitingen in 2018 te doen toenemen zijn de selectiecriteria voor de deelnemers aangepast. De SVG heeft Breuer&Intraval opdracht gegeven de pilot in 2018 te evalueren.

Monitor Tabaksverstrekking jongeren

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. Dat gebeurt om het aantal jongeren dat rookt te verminderen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil graag meer inzicht in de naleving van deze gewijzigde leeftijdsgrens. Daarom doet Breuer&Intraval onderzoek naar de verkoop van tabaksproducten en e-sigaretten aan jongeren.

Onderzoek Verbindende Hulpverlening als Joint Venture

Met financiering van ZonMw werken Lentis, VNN en de gemeente Groningen – in samenwerking met diverse andere betrokken partijen – aan het project Verbindende Hulpverlening als Joint Venture. Het project is een patiënt/burgerinitiatief en is bedoeld als leertraject van en voor ernstig beschadigde burgers die nu overbekend zijn bij de crisisdiensten en de politie. Praktijkbegeleidend onderzoek door Breuer&Intraval is essentieel onderdeel van de Joint Venture. Het doel van het onderzoek is het boven tafel krijgen van werkzame mechanismen, succes- en faalfactoren van pogingen om ‘outsiders’ met hun leefomgeving te verbinden.

Monitoring verplaatsen coffeeshops Amsterdam

Het Amsterdamse beleid is gericht op het bevorderen van kleinschaligheid, transparantie, beheersbaarheid en spreiding van coffeeshops. Door een pilot uit te voeren en andere verplaatsingen te monitoren wil de gemeente onder meer inzicht krijgen in overlast rondom en beeldvorming over de coffeeshops. Nagegaan wordt in hoeverre er sprake is van overlast en (gevoelens van) onveiligheid voor omwonenden, waaruit deze eventuele overlast bestaat en wanneer die zich voordoet.

Monitor huiselijk geweld Twente

Na de onderkenning van de aard en omvang van de problematiek rondom huiselijk geweld heeft de overheid beleid ontwikkeld voor de aanpak hiervan. De gemeenten spelen een centrale rol in de uitvoering van het overheidsbeleid. Voor een goede beleidsvorming, -uitvoering en evaluatie van de aanpak is inzicht in de (aantallen) daders en slachtoffers van huiselijk geweld in de gemeenten in Twente essentieel. De gemeente Enschede heeft Breuer&Intraval opdracht gegeven de ontwikkelingen in de (aantallen) daders en slachtoffers jaarlijks te monitoren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!