Onderzoek

Onze onderzoekers gebruiken verschillende methoden om antwoord te geven op je vraagstukken. We evalueren projecten en beleidsmaatregelen, voeren doelgroepanalyses uit en doen quick scans om de behoefte voor een uitgebreider onderzoek te achterhalen.

Bij alles wat we doen, staat de mens centraal. Dat betekent dat we niet alleen deskundigen aan het woord laten, maar bijvoorbeeld ook bewoners, verslaafden of andere betrokkenen opzoeken. Op die manier geeft Breuer&Intraval een compleet beeld, zodat je alle benodigde informatie hebt om belangrijke keuzes te maken. We onderzoeken niet vanachter ons bureau, maar staan met de voeten in de klei. Alleen dan komen de echt relevante uitkomsten naar boven.

Op dit moment zijn we onder andere bezig met de volgende onderzoeken:

Onderzoek Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Breuer&Intraval, RAND Europe en Trimbos-instituut gaan samen het onderzoek uitvoeren naar het ‘Experiment Gesloten Coffeeshopketen’. In de huidige situatie wordt de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops gedoogd, maar het telen van cannabis en het leveren aan coffeeshops is verboden. Het doel van het experiment is om na te gaan of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn. De resultaten leveren informatie op voor het maken van een beredeneerde keuze over de toekomst van het cannabisbeleid.

Naleefonderzoek rookverbod openbare gebouwen en op werkplekken

De NVWA ziet toe op de naleving van rookverboden zoals gesteld in de Tabaks- en rookwarenwet. Het toezicht wordt risicogericht ingezet, hetgeen betekent dat de focus ligt op de (sub)sectoren/locaties waar de naleving nog onvoldoende is. De NVWA wil daarom graag zicht krijgen op de naleving binnen de verschillende bedrijfstakken en subsectoren waar een rookverbod geldt, maar ook de aspecten die van invloed zijn op naleving.

Omgevingsonderzoek naar risico’s van de voorgenomen voorziening (Skaeve Huse) in Harkstede.

In opdracht van de gemeente Groningen voert onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een onafhankelijk omgevingsonderzoek uit naar de voorgenomen voorziening (Skaeve Huse) in Harkstede. Het betreft een tijdelijke woonvorm voor een groep mensen voor wie nu geen goede woonplek is. Het betreft voornamelijk mannen van 40 jaar en ouder die door een drank- of drugsverslaving gekoppeld aan psychiatrische problematiek moeilijk te huisvesten zijn

Onderzoek naar het succesvol opstellen, aanbieden en opvolgen van bestuurlijke rapportages na opiumwetovertredingen

Dit onderzoek richt zich op het opstellen, aanbieden en opvolgen van bestuurlijke rapportages na Opiumwetovertredingen, zodat een juridisch houdbaar besluit kan worden genomen op grond van artikel 13b Opiumwet. Het betreft het proces voorafgaand aan de besluitvorming van de burgemeester: het opstellen en aanbieden van de bestuurlijke rapportage door de politie. Het onderzoek richt zicht op de volgende vier vragen: 1. Waar bestaat een juridisch houdbaar besluit op grond van artikel 13b Opiumwet uit? 2. Waar moet een bestuurlijke rapportage uit bestaan om een juridisch houdbaar besluit te kunnen nemen op grond van artikel 13b Opiumwet? 3. Hoe kan het tijdsverloop tussen de constatering van de overtreding en de op te leggen maatregel worden verkort? 4. Hoe kan de bestuurlijke aanpak worden verbeterd zodat adequaat kan worden opgetreden tegen drugscriminaliteit?

Monitor Opvang en Beschermd wonen Emmen

De gemeente Emmen wil graag inzicht in de aard en omvang van de cliënten die gebruik maken van de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval gevraagd hiervoor een monitor op te zetten.

Onderzoek coffeeshops en gemeentelijk coffeeshopbeleid

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid doet onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval onderzoek naar het aantal coffeeshops en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland. Het onderzoek vindt sinds 1999 plaats. Het gaat om de (twee)jaarlijkse meting waarmee de minister van Justitie en Veiligheid zicht houdt op de ontwikkelingen inzake het aantal coffeeshops en het bijbehorende beleid.

Onderzoek marktruimte Helmondse coffeeshops

De gemeente Helmond voert in haar lokale coffeeshopbeleid een maximumstelsel waarin slechts één coffeeshop binnen de gemeentegrenzen wordt gedoogd. De gemeenteraad heeft de burgemeester verzocht om te onderzoeken of verruiming van het maximumstelsel mogelijk en wenselijk is.

Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Oost-Veluwe

In opdracht van de gemeente Apeldoorn monitort onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval sinds 2004 jaarlijks de kenmerken en omvang van alle doelgroepen van de Maatschappelijke Opvang. In de periode 2007-2014 vormde het Regionaal Kompas Oost-Veluwe daarbij het uitgangspunt. Vanaf 2015 wordt de monitor, in aansluiting op de stelselherziening, voortgezet onder de noemer Monitor Maatschappelijk Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW). Er is daarbij gekozen voor een werkwijze die vergelijking met eerdere jaren mogelijk maakt. In de monitor volgen we de ontwikkelingen in de omvang en kenmerken van: risicojongeren; zwerfjongeren; feitelijk daklozen van 23 jaar en ouder; opiaatverslaafden; jonge moeders; huurders met woonproblemen; en ex-gedetineerden. Met het oog op de stelselherziening is sinds 2015 bovendien de omvang en kenmerken van de totale groep cliënten van de algemene voorzieningen MO/BW en van de maatwerkvoorzieningen MO/BW in de monitor opgenomen.

Onderzoek straathandel en drugsoverlast Goes

In ons rapport van april 2020 hebben we op verzoek van de gemeente Goes een beeld geschetst van de drugshandel op en rond de Koepoort en de maatregelen die daartegen genomen kunnen worden. Bij de gemeenteraad zijn er echter ook zorgen over de handel van drugs in onder meer de omgeving van scholen voor voortgezet onderwijs. De raad wil een breed aanvullend onderzoek uit laten voeren naar de illegale straathandel en de daarmee samenhangende overlast in de gemeente Goes.

Monitor Tabaksverstrekking jongeren

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. Dat gebeurt om het aantal jongeren dat rookt te verminderen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil graag meer inzicht in de naleving van deze gewijzigde leeftijdsgrens. Daarom doet Breuer&Intraval onderzoek naar de verkoop van tabaksproducten en e-sigaretten aan jongeren.

Onderzoek Verbindende Hulpverlening als Joint Venture

Met financiering van ZonMw werken Lentis, VNN en de gemeente Groningen – in samenwerking met diverse andere betrokken partijen – aan het project Verbindende Hulpverlening als Joint Venture. Het project is een patiënt/burgerinitiatief en is bedoeld als leertraject van en voor ernstig beschadigde burgers die nu overbekend zijn bij de crisisdiensten en de politie. Praktijkbegeleidend onderzoek door Breuer&Intraval is essentieel onderdeel van de Joint Venture. Het doel van het onderzoek is het boven tafel krijgen van werkzame mechanismen, succes- en faalfactoren van pogingen om ‘outsiders’ met hun leefomgeving te verbinden.

Monitoring verplaatsen coffeeshops Amsterdam

Het Amsterdamse beleid is gericht op het bevorderen van kleinschaligheid, transparantie, beheersbaarheid en spreiding van coffeeshops. Door een pilot uit te voeren en andere verplaatsingen te monitoren wil de gemeente onder meer inzicht krijgen in overlast rondom en beeldvorming over de coffeeshops. Nagegaan wordt in hoeverre er sprake is van overlast en (gevoelens van) onveiligheid voor omwonenden, waaruit deze eventuele overlast bestaat en wanneer die zich voordoet.

Monitor huiselijk geweld Twente

Na de onderkenning van de aard en omvang van de problematiek rondom huiselijk geweld heeft de overheid beleid ontwikkeld voor de aanpak hiervan. De gemeenten spelen een centrale rol in de uitvoering van het overheidsbeleid. Voor een goede beleidsvorming, -uitvoering en evaluatie van de aanpak is inzicht in de (aantallen) daders en slachtoffers van huiselijk geweld in de gemeenten in Twente essentieel. De gemeente Enschede heeft Breuer&Intraval opdracht gegeven de ontwikkelingen in de (aantallen) daders en slachtoffers jaarlijks te monitoren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!