Onderzoek

Onze onderzoekers gebruiken verschillende methoden om antwoord te geven op je vraagstukken. We evalueren projecten en beleidsmaatregelen, voeren doelgroepanalyses uit en doen quick scans om de behoefte voor een uitgebreider onderzoek te achterhalen.

Bij alles wat we doen, staat de mens centraal. Dat betekent dat we niet alleen deskundigen aan het woord laten, maar bijvoorbeeld ook bewoners, verslaafden of andere betrokkenen opzoeken. Op die manier geeft Breuer&Intraval een compleet beeld, zodat je alle benodigde informatie hebt om belangrijke keuzes te maken. We onderzoeken niet vanachter ons bureau, maar staan met de voeten in de klei. Alleen dan komen de echt relevante uitkomsten naar boven.

Op dit moment zijn we onder andere bezig met de volgende onderzoeken:

Onderzoek Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Breuer&Intraval, RAND Europe en Trimbos-instituut gaan samen het onderzoek uitvoeren naar het ‘Experiment Gesloten Coffeeshopketen’. In de huidige situatie wordt de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops gedoogd, maar het telen van cannabis en het leveren aan coffeeshops is verboden. Het doel van het experiment is om na te gaan of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn. De resultaten leveren informatie op voor het maken van een beredeneerde keuze over de toekomst van het cannabisbeleid.

Onderzoek pilot Lotify

In opdracht van Nederlandse Loterij voert onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een onafhankelijk onderzoek uit naar de pilot Lotify. Met de pilot Lotify wil Nederlandse Loterij het organiseren van incidentele loterijen door sportbonden, -verenigingen en goede doelen vergemakkelijken. Lotify speelt een faciliterende rol. De vereniging c.q. het goede doel is de organisator van de loterij. Daarnaast levert NL Loterij kennis en ervaring over hoe op een eenvoudige, betrouwbare en verantwoorde manier een loterij kan worden georganiseerd. De Nederlandse Loterij wil graag weten wat bekend is over de behoefte aan het organiseren van incidentele loterijen en welke beleidsaanbevelingen naar aanleiding van de pilot Lotify kunnen worden gedaan.

Onderzoek naar het succesvol opstellen, aanbieden en opvolgen van bestuurlijke rapportages na opiumwetovertredingen

Dit onderzoek richt zich op het opstellen, aanbieden en opvolgen van bestuurlijke rapportages na Opiumwetovertredingen, zodat een juridisch houdbaar besluit kan worden genomen op grond van artikel 13b Opiumwet. Het betreft het proces voorafgaand aan de besluitvorming van de burgemeester: het opstellen en aanbieden van de bestuurlijke rapportage door de politie. Het onderzoek richt zicht op de volgende vier vragen: 1. Waar bestaat een juridisch houdbaar besluit op grond van artikel 13b Opiumwet uit? 2. Waar moet een bestuurlijke rapportage uit bestaan om een juridisch houdbaar besluit te kunnen nemen op grond van artikel 13b Opiumwet? 3. Hoe kan het tijdsverloop tussen de constatering van de overtreding en de op te leggen maatregel worden verkort? 4. Hoe kan de bestuurlijke aanpak worden verbeterd zodat adequaat kan worden opgetreden tegen drugscriminaliteit?

Onderzoek recidive en passende nazorg na schuldhulpverlening

Nazorg voor mensen met schulden, na afronding van van hun schuldhulpverleningstraject, lijkt nog weinig te worden ingezet door gemeenten en kredietbanken. Dit terwijl uit onderzoek onder kwetsbare groepen (mensen met een GGz-indicatie, mensen die dakloos zijn geweest, mensen die vanuit detentie weer aan de samenleving deelnemen), naar voren komt dat nazorg bijdraagt aan het voorkomen van terugval in de oude situatie. De NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) wil meer inzicht in de aard en omvang van recidive, de mate waarin nazorg kan bijdragen aan het voorkomen van recidive en de behoeften aan nazorg onder inwoners met schulden zelf.

Voorzieningenaanbod VO/MBO en regiovisie

De provincie Drenthe heeft de wens om het totale voorzieningenaanbod VO en MBO binnen de provincie Drenthe in beeld te krijgen. Het gaat hierbij zowel om openbaar als om bijzonder onderwijs (alle denominaties en andere varianten). Belangrijke insteek is om de toegankelijkheid van het onderwijs voor jongeren te toetsen. Breuer&Intraval gaat dit in beeld brengen.

Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Oost-Veluwe

In opdracht van de gemeente Apeldoorn monitort onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval sinds 2004 jaarlijks de kenmerken en omvang van alle doelgroepen van de Maatschappelijke Opvang. In de periode 2007-2014 vormde het Regionaal Kompas Oost-Veluwe daarbij het uitgangspunt. Vanaf 2015 wordt de monitor, in aansluiting op de stelselherziening, voortgezet onder de noemer Monitor Maatschappelijk Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW). Er is daarbij gekozen voor een werkwijze die vergelijking met eerdere jaren mogelijk maakt. In de monitor volgen we de ontwikkelingen in de omvang en kenmerken van: risicojongeren; zwerfjongeren; feitelijk daklozen van 23 jaar en ouder; opiaatverslaafden; jonge moeders; huurders met woonproblemen; en ex-gedetineerden. Met het oog op de stelselherziening is sinds 2015 bovendien de omvang en kenmerken van de totale groep cliënten van de algemene voorzieningen MO/BW en van de maatwerkvoorzieningen MO/BW in de monitor opgenomen.

Onderzoek Werkwijze en verdienmodel No cure, no pay bedrijven

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt Breuer&Intraval de aantallen bezwaren door ‘no cure, no pay’ bedrijven (ncnp’s) tegen WOZ-beschikkingen en tegen BPM-aangiftes en de in verband daarmee toegekende kostenvergoedingen. Het onderzoek dient inzicht te bieden in hun werkwijze en verdienmodel. Zo dient onder meer duidelijk worden in welke mate samenhangende bezwaar- en beroepsprocedures als één zaak worden afgedaan. Ook is de vraag hoe vaak door ncnp’s aangetekend bezwaar en beroep gegrond wordt verklaard. Op welke wijze genereren ncnp’s geld in bezwaar- en beroepsprocedures? En hoe hoog zijn de administratieve lasten/kosten voor de overheid in dit verband? Ook van belang om te weten is in hoeverre het starten van dergelijke procedures de enige dienst is die ncnp’s bieden of dat er sprake is van een breder pakket aan diensten.

Basisevaluatie Coöperatieve Wijkraad Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen evalueert Breuer&Intraval de Coöperatieve Wijkraad (CWR) in de Groningse Oosterparkwijk. Dat doen we samen met Onderzoek & Statistiek Groningen. De CWR is een initiatief van de gemeente Groningen om burgers meer te betrekken bij beslissingen over hun eigen wijk.

Monitor Tabaksverstrekking jongeren

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. Dat gebeurt om het aantal jongeren dat rookt te verminderen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil graag meer inzicht in de naleving van deze gewijzigde leeftijdsgrens. Daarom doet Breuer&Intraval onderzoek naar de verkoop van tabaksproducten en e-sigaretten aan jongeren.

Onderzoek Verbindende Hulpverlening als Joint Venture

Met financiering van ZonMw werken Lentis, VNN en de gemeente Groningen – in samenwerking met diverse andere betrokken partijen – aan het project Verbindende Hulpverlening als Joint Venture. Het project is een patiënt/burgerinitiatief en is bedoeld als leertraject van en voor ernstig beschadigde burgers die nu overbekend zijn bij de crisisdiensten en de politie. Praktijkbegeleidend onderzoek door Breuer&Intraval is essentieel onderdeel van de Joint Venture. Het doel van het onderzoek is het boven tafel krijgen van werkzame mechanismen, succes- en faalfactoren van pogingen om ‘outsiders’ met hun leefomgeving te verbinden.

Monitoring verplaatsen coffeeshops Amsterdam

Het Amsterdamse beleid is gericht op het bevorderen van kleinschaligheid, transparantie, beheersbaarheid en spreiding van coffeeshops. Door een pilot uit te voeren en andere verplaatsingen te monitoren wil de gemeente onder meer inzicht krijgen in overlast rondom en beeldvorming over de coffeeshops. Nagegaan wordt in hoeverre er sprake is van overlast en (gevoelens van) onveiligheid voor omwonenden, waaruit deze eventuele overlast bestaat en wanneer die zich voordoet.

Monitor huiselijk geweld Twente

Na de onderkenning van de aard en omvang van de problematiek rondom huiselijk geweld heeft de overheid beleid ontwikkeld voor de aanpak hiervan. De gemeenten spelen een centrale rol in de uitvoering van het overheidsbeleid. Voor een goede beleidsvorming, -uitvoering en evaluatie van de aanpak is inzicht in de (aantallen) daders en slachtoffers van huiselijk geweld in de gemeenten in Twente essentieel. De gemeente Enschede heeft Breuer&Intraval opdracht gegeven de ontwikkelingen in de (aantallen) daders en slachtoffers jaarlijks te monitoren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!