Advies

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het geven van adviezen op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld over het verkrijgen van draagvlak of hoe met fusies om te gaan. Gewapend met een compleet arsenaal aan methodes kun je ze voor van alles inzetten. Wat te denken van een marktverkenning, projectbegeleiding of training?

Ons advies is altijd concreet en direct toe te passen op de situatie in jouw organisatie. We hebben ruime ervaring op hele diverse werkterreinen, dus kunnen praktisch altijd met je vraagstuk uit de voeten.

Op dit moment zijn we onder andere bezig met de volgende adviestrajecten:

Spoedonderzoek bij een bestuur voor primair onderwijs

Bij een schoolbestuur voor primair onderwijs werd het vertrouwen in de bestuurder opgezegd door directeuren en stafmedewerkers. Door de Raad van Toezicht zijn wij gevraagd een spoedonderzoek te doen naar de achtergronden, oorzaken en omvang van de situatie. Hiervoor hebben we uitgebreid individueel gesproken met alle 13 betrokkenen. Ook onderzochten we of er ruimte was voor herstel. Binnen een week was het onderzoek georganiseerd, uitgevoerd en het rapport van bevindingen afgeleverd met een tevreden klant als resultaat. Meer hierover weten of onze hulp nodig? Neem contact op met Marit Kamperman (06-55775639) of Paul Löwik (06-51329664).

Onderzoek naar onderlinge verhoudingen en samenwerkingsrelaties binnen het voortgezet onderwijs

Naar aanleiding van een conflict op een middelbare school is Breuer&Intraval gevraagd om onderzoek te doen naar de onderlinge verhoudingen en samenwerkingsrelaties tussen de verschillende geledingen op de school, zoals de leiding, de medezeggenschapsraad en de docenten. De aanpak bestond uit een documentenstudie, een kwalitatief onderzoek op basis van gesprekken (aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst) met een afvaardiging van alle betrokkenen, gesprekken in het kader van hoor en wederhoor en het opstellen van een rapportage met advies.

Ondersteuning bij opstellen van gedragen en gezamenlijk onderwijsconcept van twee middelbare scholen

Twee middelbare scholen in Drenthe hebben de intentie uitgesproken om een vergaande samenwerking aan te gaan en beiden hun intrek te nemen in een nieuw gebouw. Breuer&Intraval is gevraagd om te ondersteunen bij het proces om te komen tot een gedragen en gezamenlijk onderwijsconcept dat aansluit bij de missie en visie van beide scholen, binnen de geldende kaders van wet- en regelgeving. In een aantal gezamenlijke werksessies is door het personeel van beide scholen een onderwijsconcept vormgegeven dat past bij de medewerkers, de (toekomstige) leerlingen en de omgeving. Het onderwijsconcept biedt kaders voor hoe de school het onderwijs vorm en inhoud gaat geven. De manier waarop lessen worden gegeven, de samenstelling van de klas en de inrichting van het schoolgebouw worden beïnvloed door dit onderwijsconcept.

Sluitende aanpak realiseren van jongeren tot 23 jaar die zijn aangewezen op dagbesteding

In de 7 gemeenten in de regio Noord-Groningen is er geen sluitende aanpak en verbinding tussen onderwijs (praktijkonderwijsscholen en scholen voor speciaal onderwijs) en de gemeenten (jeugdzorg, WMO en Werk&Inkomen). Kwetsbare jongeren krijgen daardoor niet de ondersteuning en dagbesteding die ze nodig hebben. Samen met de scholen en gemeenten heeft Breuer&Intraval een aanpak ontwikkeld om dit te voorkomen. Ook begeleiden wij het bestuurlijke besluitvormingstraject, het opstellen van het implementatieplan en het implementatietraject.

Kwaliteitsagenda 2019-2022 Alfa-college

In de Kwaliteitsagenda 2019-2022 van het Alfa-college wordt beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten en speerpunten in het kader van het tussen het ministerie van OCW en de MBO Raad gesloten Bestuursakkoord MBO 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef. Samen met de stakeholders van het Alfa-college is het onderwijs onder de loep genomen en is de kwaliteitsagenda opgesteld. Wij hebben met plezier gewerkt aan de kwaliteitsagenda van het Alfa-college, waarbij we ondersteuning hebben geboden om tijdig tot een goed resultaat te komen. Onze ondersteuning bestond o.a. uit het verwerken en rubriceren van de beschikbare informatie, het opstellen van teksten en regio-analyses, het verzamelen en opstellen van ondersteunende, grafische verbeeldingen, het bijdragen aan de vormgeving van de aanvraag en het actief meedenken over de aanpak en invulling. We zijn verheugd en trots om te horen dat de kwaliteitsagenda is goedgekeurd en hebben er alle vertrouwen in dat het Alfa-college hiermee actief aan de slag gaat en de resultaten gaat bereiken.

Schoolbestuurlijke samenwerking bij onderwijs- en maatschappelijke vraagstukken ondersteunen

De 22 schoolbesturen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de provincie Groningen werken samen bij schooloverstijgende opgaven. Breuer&Intraval biedt ondersteuning in de vorm van agendavoorbereiding, (technisch) voorzitterschap, specifieke onderzoeksvragen en advisering op inhoudelijk en procesmatig terrein.

Advisering statushouders

In de afgelopen jaren heeft de hoge toestroom van asielzoekers ervoor gezorgd dat een andere aanpak van statushouders nodig is. Breuer&Intraval geeft gemeenten, scholen en (maatschappelijke) organisaties in de drie noordelijke provincies advies. Zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau. Daarnaast organiseren we in Noord-Nederland kennissessies en themabijeenkomsten over dit onderwerp.

Energie Werkt

Vanwege de energietransitie is er een grote vraag naar geschoolde arbeidskrachten in de installatietechniek ontstaan. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is er behoefte aan een kort-cyclisch scholingstraject om zo snel mogelijk nieuwe medewerkers op te leiden. In samenwerking met onder andere lokale en regionale overheden in Noord-Nederland en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de techniek is Breuer&Intraval bezig met het opzetten van een project om zij-instromers naar de techniek te leiden.

Procesbegeleiding Sterk Techniekonderwijs

Het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform Bèta Techniek (PBT), Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs. Er wordt gemiddeld 100 miljoen euro per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo, waarmee vmbo-scholen kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 tot en met 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen voor samenwerkingsverbanden van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Breuer&Intraval heeft in diverse regio’s in Groningen, Friesland en Drenthe het proces begeleid om te komen tot een krachtig en gedragen plan om techniekonderwijs te behouden en versterken.

Projectleiding en ondersteuning Servicepunt Techniek Drenthe

SPT Drenthe is een meerjarige samenwerking van de brancheorganisaties techniek, vakbonden, technische O&O fondsen, UWV, gemeenten en provincie Drenthe. Doel is om acties te doen om knelpunten zoals personeelstekorten en scholing aan te pakken. SPT Drenthe werkt met een aantal coaches in het veld. Breuer&Intraval is in de beginperiode aanjager geweest om de samenwerking tot stand te brengen en het projectplan op te stellen (inclusief de meerjarenfinanciering). Sinds 2017 is SPT operationeel en voert Breuer&Intraval de projectleiding uit en levert ondersteunende diensten (website, bureaumanagement, administratie., etc.).

Procesbegeleiding Skills4Future

De maakindustrie in de Dutch TechZone ontwikkelt zich naar smart industry die sterk gedigitaliseerd is. Het beroepsonderwijs in de regio, Drenthe College, Alfa-college en NHL Stenden, wil in verband hiermee haar onderwijs innoveren (vorm, inhoud en organisatie) onder naam Skills4Future. Breuer&Intraval begeleidt het proces om te komen tot een krachtig regionaal samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijs en overheden en draagt zorg voor de uiteindelijke planvorming en indiening ervan.

Kwartiermaker Leven Lang Ontwikkelen Drenthe College

Het ministerie OCW en de mbo-raad stimuleren dat mbo’s een stevigere rol gaan spelen binnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het mbo Drenthe College pakt die handschoen op. Het heeft Breuer&Intraval gevraagd de rol van kwartiermaker te vervullen en een krachtig en werkbaar concept voor LLO te ontwikkelen voor de regio Zuidoost Drenthe (locatie Emmen).

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!