Advies

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het geven van adviezen op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld over het verkrijgen van draagvlak of hoe met fusies om te gaan. Gewapend met een compleet arsenaal aan methodes kun je ze voor van alles inzetten. Wat te denken van een marktverkenning, projectbegeleiding of training?

Ons advies is altijd concreet en direct toe te passen op de situatie in jouw organisatie. We hebben ruime ervaring op hele diverse werkterreinen, dus kunnen praktisch altijd met je vraagstuk uit de voeten.

Op dit moment zijn we onder andere bezig met de volgende adviestrajecten:

Sluitende aanpak realiseren van jongeren tot 23 jaar die zijn aangewezen op dagbesteding

In de 7 gemeenten in de regio Noord-Groningen is er geen sluitende aanpak en verbinding tussen onderwijs (praktijkonderwijsscholen en scholen voor speciaal onderwijs) en de gemeenten (jeugdzorg, WMO en Werk&Inkomen). Kwetsbare jongeren krijgen daardoor niet de ondersteuning en dagbesteding die ze nodig hebben. Samen met de scholen en gemeenten heeft Breuer&Intraval een aanpak ontwikkeld om dit te voorkomen. Ook begeleiden wij het bestuurlijke besluitvormingstraject en het opstellen van het implementatieplan.

Schoolbestuurlijke samenwerking bij onderwijs- en maatschappelijke vraagstukken ondersteunen

De 22 schoolbesturen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de provincie Groningen werken samen bij schooloverstijgende opgaven. Breuer&Intraval biedt ondersteuning in de vorm van agendavoorbereiding, (technisch) voorzitterschap, specifieke onderzoeksvragen en advisering op inhoudelijk en procesmatig terrein.

Advisering statushouders

In de afgelopen jaren heeft de hoge toestroom van asielzoekers ervoor gezorgd dat een andere aanpak van statushouders nodig is. Breuer&Intraval geeft gemeenten, scholen en (maatschappelijke) organisaties in de drie noordelijke provincies advies. Zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau. Daarnaast organiseren we in Noord-Nederland kennissessies en themabijeenkomsten over dit onderwerp.

Energie Werkt

Vanwege de energietransitie is er een grote vraag naar geschoolde arbeidskrachten in de installatietechniek ontstaan. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is er behoefte aan een kort-cyclisch scholingstraject om zo snel mogelijk nieuwe medewerkers op te leiden. In samenwerking met onder andere lokale en regionale overheden in Noord-Nederland en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de techniek is Breuer&Intraval bezig met het opzetten van een project om zij-instromers naar de techniek te leiden.

Projectleiding en ondersteuning Servicepunt Techniek Drenthe

SPT Drenthe is een meerjarige samenwerking van de brancheorganisaties techniek, vakbonden, technische O&O fondsen, UWV, gemeenten en provincie Drenthe. Doel is om acties te doen om knelpunten zoals personeelstekorten en scholing aan te pakken. SPT Drenthe werkt met een aantal coaches in het veld. Breuer&Intraval is in de beginperiode aanjager geweest om de samenwerking tot stand te brengen en het projectplan op te stellen (inclusief de meerjarenfinanciering). Sinds 2017 is SPT operationeel en voert Breuer&Intraval de projectleiding uit en levert ondersteunende diensten (website, bureaumanagement, administratie., etc.).

Procesbegeleiding Skills4Future

De maakindustrie in de Dutch TechZone ontwikkelt zich naar smart industry die sterk gedigitaliseerd is. Het beroepsonderwijs in de regio, Drenthe College, Alfa-college en NHL Stenden, wil in verband hiermee haar onderwijs innoveren (vorm, inhoud en organisatie) onder naam Skills4Future. Breuer&Intraval begeleidt het proces om te komen tot een krachtig regionaal samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijs en overheden en draagt zorg voor de uiteindelijke planvorming en indiening ervan.

Kwartiermaker Leven Lang Ontwikkelen Drenthe College

Het ministerie OCW en de mbo-raad stimuleren dat mbo’s een stevigere rol gaan spelen binnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het mbo Drenthe College pakt die handschoen op. Het heeft Breuer&Intraval gevraagd de rol van kwartiermaker te vervullen en een krachtig en werkbaar concept voor LLO te ontwikkelen voor de regio Zuidoost Drenthe (locatie Emmen).

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!